Top
پایه پنجم
 کلاس پنجم 
عنوان : توصيه هاي آموزشي استاد بيژنگ به دانش آموزان
لطفا فایل ویدیویی زیر را دانلود بفرمایید : 
 
 
امروز سه شنبه 98/12/6
ریاضی کلاس پنجم 
عنوان درس : اشکال هندسی 1
لطفا فایل ویدیویی زیر را دانلود بفرمایید : 
 
 
امروز سه شنبه 98/12/6
ریاضی کلاس پنجم 
عنوان درس : اشکال هندسی 2
لطفا فایل زیر را دانلود بفرمایید :
 
 
ریاضی کلاس پنجم 
عنوان درس : اشکال هندسی 3
لطفا فایل زیر را دانلود بفرمایید :
 
 
علوم کلاس پنجم 
عنوان درس : درس 10 - خاك با ارزش 1
لطفا فایل زیر را دانلود بفرمایید :
 
 
علوم کلاس پنجم 
عنوان درس : درس 10 - خاك با ارزش 2
لطفا فایل زیر را دانلود بفرمایید :
 
 
مطالعات کلاس پنجم 
عنوان درس : درس 16
لطفا فایل زیر را دانلود بفرمایید :
 
 
مطالعات کلاس پنجم 
عنوان درس : درس 17 و 18
لطفا فایل زیر را دانلود بفرمایید :
 
 
مطالعات کلاس پنجم 
عنوان درس : درس 19
لطفا فایل زیر را دانلود بفرمایید :
 
 
مطالعات کلاس پنجم 
عنوان درس : درس 20
لطفا فایل زیر را دانلود بفرمایید :
 
 
علوم کلاس پنجم 
عنوان درس : درس 11
لطفا فایل زیر را دانلود بفرمایید :
 
 
فارسي کلاس پنجم 
عنوان درس : درس 16
لطفا فایل زیر را دانلود بفرمایید :
 
 
فارسي کلاس پنجم 
عنوان درس : شعر چشمه و سنگ
لطفا فایل زیر را دانلود بفرمایید :
 
 
 
هديه آسماني کلاس پنجم 
عنوان درس : درس 14
لطفا فایل زیر را دانلود بفرمایید :
 
 
هديه آسماني کلاس پنجم 
عنوان درس : درس 15
لطفا فایل زیر را دانلود بفرمایید :